Konkunrenčna klavzula in konkurenčna prepoved

To področje je urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih.

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti in pomeni, da delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del oziroma sklepati poslov, ki sodijo v konkurenčno dejavnost delodajalca. Nanaša se le na tiste posle, ki dejansko sodijo v okvir dejavnosti delodajalca in bi lahko bili z delavčevim ravnanjem prizadeti interesi delodajalca. Velja za vse delavce v delovnem razmerju. Potrebno je predhodno pisno soglasje delodajalca za opravljanje del ali sklepanje poslov, ki bi za delodajalca lahko pomenila konkurenco. V primeru kršitve konkurenčne prepovedi v času trajanja delovnega razmerja lahko delodajalec od delavca zahteva povračilo škode, vendar mora delodajalec dokazati obstoj škode v roku treh mesecev od dneva, ko je izvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla oziroma v roku treh let od dokončanja del ali poslov.

Konkurenčna klavzula je pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti in predstavlja prepoved konkurence po prenehanju delovnega razmerja. Pomeni prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in se lahko dogovori samo v primerih, ko delavec pri svojem delu ali v zvezi z njim pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja ter zveze, ki so značilne za tega delodajalca in ki jih drugje delavec ne bi mogel pridobiti, vendar ne dlje kot za obdobje dveh let. Zavezan pa je tudi delodajalec, ki za obdobje trajanja konkurenčne klavzule, nekdanjemu delavcu izplačuje denarno nadomestilo, saj delavec zaradi omejitev pri iskanju novega dela ne bo mogel v celoti uporabiti vseh svojih znanj, zvez in sposobnosti. Če konkurenčna klavzula ni v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.

Pri Detektiv 24 z zbiranjem informacij ugotovimo, ali delavec krši konkurenčno klavzulo ali konkurenčno prepoved. Ustrezno dokumentiramo in izdelamo poročilo.

Dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu.